Bustadoppføringslova § 7

Bustadoppføringslova § 7 fastslår lovens standarder for utføringen av arbeidet og materialene. Arbeidet skal utføres på faglig godt vis, og materialene skal ha vanlig god kvalitet.

Kort forklart

Entreprenøren skal utføre arbeidet på faglig godt vis. Kvaliteten må vurderes ut fra forskrifter, standarder, bransjenormen og vanlige oppfatninger mellom fagfolk. Videre skal entreprenøren ivareta forbrukerens interesser og ta hensyn til miljøet med tilbørlig omsorg. Brudd på denne plikten kan anses for å være en mangel ved arbeidet, se bustadoppføringslova § 25. Entreprenøren skal også rådføre seg med og veilede forbrukeren. Hvis ikke annet fremgår av avtalen mellom partene, skal entreprenøren skaffe og legge ut for de materialene som trengs. Disse må være av vanlig god kvalitet, med mindre dårligere kvalitet er eksplisitt avtalt.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 7

Lovteksten

§ 7. Utføring og materialar

Entreprenøren skal utføre arbeidet på fagleg godt vis og elles vareta forbrukerens interesser og omsynet til miljøet med tilbørlig omsur. Så langt tilhøva gjev grunn til det, skal entreprenøren samrå seg med eller rettleie forbrukaren.

Entreprenøren skal halde dei materialene som trengst, om ikke anna går fram av avtalen eller tilhøva. Materialane skal ha vanleg god kvalitet med mindre annan kvalitet er avtalt.

Kilde

Bustadoppføringslova § 7 med lovkommentar

lovkommentar