Bustadoppføringslova § 8

Bustadoppføringslova § 8 regulerer entreprenørens frarådingsplikt. Bestemmelsen sier også noe om konsekvensene av at  entreprenøren ikke overholder frarådingsplikten.

Kort forklart

Hvis entreprenøren ut fra sin fagkunnskap ser at forbrukeren ikke er tjent med å få arbeidet utført etter avtalen, plikter han å si i fra om dette til forbrukeren. Hva forbrukeren ikke er tjent med, må vurderes konkret. Det kan hende at andre materialer må benyttes ved arbeidet, eller at arbeidet ikke bør utføres i det hele tatt. Arbeidet må stanses frem til entreprenøren har rådført seg ned forbrukeren, dersom dette må regnes for å gagne forbrukeren. Brudd på frarådingsplikten kan føre til at arbeidet blir ansett for å være mangelfullt. Ved brudd på frarådingsplikten skal entreprenørens krav på vederlag ikke være større enn det sannsynligvis ville ha vært dersom entreprenøren hadde sagt fra til forbrukeren eller stanset arbeidet.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 8

Lovteksten

§ 8. Plikt til fraråding

Må entreprenøren ut frå sin fagkunnskap sjå at forbrukaren ikke er tent med å få arbeidet utført etter avtalen, skal entreprenøren seie frå om det. Arbeidet skal stansast til entreprenøren får samrådd seg med forbrukaren, dersom det må reknast å gagne forbrukaren.

Har entreprenøren ikke sagt frå til forbrukaren eller ikkje stansa arbeidet i samsvar med første ledd, skal entreprenørens krav på vederlag ikke vere større enn det sannsynleg ville ha vore dersom entreprenøren hadde oppfylt plikta etter første ledd. Entreprenøren kan likevel få dekt kostnader ut over dette så langt det er rimeleg, når berre det samla vederlaget ikkje blir større enn verdien det utførte har for forbrukaren.

Kilde

Bustadoppføringslova § 8 med lovkommentar

lovkommentar