Bustadoppføringslova § 9

Bustadoppføringslova § 9 regulerer forbrukerens rett til å kreve endringer i arbeidet, og til å kreve at entreprenøren utfører tilleggsarbeid. Bestemmelsen bør ses i sammenheng med bustadoppføringslova § 42 om justering av vederlaget for endringer og tilleggsarbeid.

Kort forklart

Forbrukeren kan i utgangspunktet kreve endringer i arbeidet og pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeid som har forbindelse til det arbeidet som er avtalt. Endringene eller tilleggsarbeidet kan ikke skille seg vesentlig fra det avtalte arbeidet i omfang. Det kan gjøres unntak fra utgangspunktet hvis endringene eller tilleggsarbeidet vil medføre ulemper for entreprenøren som står i misforhold til forbrukerens interesse i å kreve dette. Eksempler på slike ulemper kan være forhold rundt forbrukerens betalingsevne, organiseringen av virksomheten og forsinkelse av andre oppdrag. Partene kan avtale på forhånd at forbrukeren ikke kan kreve endringer eller tilleggsarbeid som vil endre vederlaget med 15 % eller mer.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 9

Lovteksten

§ 9. Endringer og tilleggsarbeid

Forbrukaren kan krevje endringar i arbeidet og påleggje entreprenøren å utføre tilleggsarbeid som står i samanheng med den ytinga som er avtalt, og som ikke i omfang eller karakter skil seg vesentleg frå denne ytinga.

Forbrukaren kan likevel ikkje krevje endringar eller tilleggsarbeid dersom dette ville føre til ulemper for entreprenøren som ikkje står i høve til forbrukarens interesse i å krevje endringa eller tilleggsarbeidet.

Det kan avtalast på førehand at forbrukaren ikkje kan krevje endringar eller tilleggsarbeid som vil endre vederlaget med 15 prosent eller meir.

Entreprenøren kan krevje at tinging på endringar eller tilleggsarbeid blir gjord skriftleg.

Føresegnar om vederlaget i samband med endringar eller tilleggsarbeid står i § 42.

Kilde

Bustadoppføringslova § 9 med lovkommentar

lovkommentar