Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av ny bolig, det vil si bolig som ikke er ferdigstilt på avtaletidspunktet. Loven inneholder blant annet bestemmelser om entreprenørens plikter i forbindelse med arbeidet, samt hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende dersom det foreligger forsinkelse eller mangel i den forbindelse.

Ved overdragelse av ferdig oppført og brukt bolig gjelder avhendingsloven. For arbeid som vedlikehold, reparasjoner og andre tjenester som utføres på fast eiendom etter at boligen er oppført, gjelder håndverkertjenesteloven.

Du kan finne mer utfyllende lovkommentarer til bustadoppføringslova på Eiendomsrett.no.


Kapittel I. Verkeområde m.m.

Bustadoppføringslova kapittel 1 regulerer lovens virkeområde, det vil si når loven kommer til anvendelse.

Loven gjelder for avtaler om oppføring av ny bolig mellom entreprenør og forbrukerBolig omfatter også fritidsbolig. Med forbruker menes enhver fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Entreprenøren, på den andre siden, må ha inngått avtalen som ledd i næringsvirksomhet.

Loven er ufravikelig til ugunst for forbrukeren. Dette innebærer at det ikke kan avtales dårligere vilkår for forbrukeren enn det som følger av loven.

§ 1. Verkeområde
§ 1a. Burettslagbustader
§ 1b. Eigarseksjonssameige
§ 2. Partane
§ 3. Avtalen
§ 4. Tilhøvet til anna lovgjeving
§ 5. Vågnaden for sending av melding
§ 6. Skadebotansvar
§ 6 a. Bruk av elektronisk kommunikasjon

Kapittel II. Ytinga frå entreprenøren

Bustadoppføringslova kapittel 2 regulerer hvilke krav forbrukeren kan stille til entreprenørens ytelse. Entreprenørens ytelse består i det arbeidet som han er ansvarlig for å utføre i henhold til avtalen med forbrukeren.

Entreprenøren plikter blant annet å utføre arbeidet på faglig godt vis og bruke materialer av god kvalitet. Han har også en veiledningsplikt og frarådingsplikt overfor forbrukeren. Dette innebærer at entreprenøren må fraråde forbrukeren at arbeidet utføres dersom han ser at forbrukeren ikke vil være tjent med å få arbeidet utført i henhold til avtalen.

Entreprenøren skal også overholde de frister som er avtalt mellom partene. Hvis arbeidet ikke blir ferdigstilt innen den avtalte fristen, vil entreprenørens ytelse regnes for å være forsinket, og forbrukeren kan gjøre gjeldende krav etter lovens kapittel III.

§ 7. Utføring og materialar
§ 8. Plikt til fråråding
§ 9. Endringar og tilleggsarbeid
§ 10. Tida for utføring
§ 11. Tilleggsfrist
§ 12. Garanti for oppfylling av avtalen
§ 13. Særskilte krav til entreprenørens yting ved visse avtalar
§ 14. Overtaking
§ 15. Overtakingsforretning
§ 16. Seinare synfaring

Kapittel III. Forseinking på entreprenørens side

Bustadoppføringslova kapittel 3 regulerer hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende når det foreligger forsinkelse fra entreprenørens side. Hvis entreprenøren ikke overholder de frister som er avtalt, kan forbrukeren kreve dagmulkt eller erstatning. Hvis forsinkelsen innebærer et vesentlig kontraktsbrudd, kan han heve avtalen. Han kan også holde tilbake en så stor del av vederlaget som er nødvendig for å sikre dekning av sitt krav mot entreprenøren.

§ 17. Forseinking
§ 18. Dagmulkt
§ 19. Skadebot
§ 20. Heving
§ 21. Verknadene av heving
§ 22. Skadebot ved heving
§ 23. Lemping av ansvar
§ 24. Forbrukarens rett til å halde attende vederlag

Kapittel IV. Manglar ved entreprenørens yting

Bustadoppføringslova kapittel 4 regulerer når entreprenørens ytelse skal anses for å være mangelfull, samt hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende når entreprenørens ytelse er mangelfull.

Entreprenørens ytelse vil i utgangspunktet være mangelfull hvis resultatet avviker fra det som er avtalt mellom partene. Tilsvarende gjelder hvis entreprenøren har gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om ytelsen. Dersom du opplever dette kan det som vi skal se nedenfor være grunnlag for ulike mangelsbeføyelser, og du bør kontakte en eiendomsadvokat for en vurdering.

Hvis ytelsen er mangelfull, kan forbrukeren kreve retting eller prisavslag. Hvis mangelen innebærer et vesentlig kontraktsbrudd, kan han heve avtalen. Forbrukeren kan holde tilbake en så stor del av vederlaget som er nødvendig for å sikre dekning av sitt krav. Forbrukeren kan også kreve erstatning for det økonomiske tapet han lider som følge av at entreprenørens ytelse er mangelfull.

§ 25. Mangel
§ 26. Manglande opplysningar
§ 27. Urette opplysningar
§ 28. Tidspunktet for mangelsvurderinga
§ 29. Forbrukarens krav som følgje av mangel
§ 30. Reklamasjon
§ 31. Forbrukarens rett til å halde attende vederlag
§ 32. Retting av mangel og skade
§ 33. Prisavslag
§ 34. Heving
§ 35. Skadebot ved mangel
§ 36. Omfanget av ansvaret
§ 37. Krav mot bakre ledd
§ 38. Tredjepersons ansvar for opplysninger
§ 39. Rettsmangel
§ 40. Offentlegrettslege rådvaldsband

Kapittel V. Forbrukarens yting

Bustadoppføringsova kapittel 5 regulerer hvilke krav som kan stilles til forbrukerens ytelse etter avtalen. Dette vil vanligvis være nødvendig medvirkning, samt betaling av vederlag for arbeidet.

§ 41. Fastsetjing av vederlaget
§ 42. Justering for endringar og tilleggsarbeid
§ 43. Tilleggsvederlag i andre tilfelle
§ 44. Vederlag for førebuing m.m.
§ 45. Vågnaden for ytinga
§ 46. Betalingstid
§ 47. Forskotsbetaling
§ 48. Rekning, sluttoppgjer og gebyr
§ 49. Deponering av omtvista vederlag
§ 50. Forbrukarens medverknad
§ 51. Tilleggsfrist

Kapittel VI. Avbestilling

Bustadoppføringslova kapittel 6 regulerer forbrukerens rett til å avbestille entreprenørens ytelse. I utgangspunktet har forbrukeren rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen før overtagelse. Entreprenøren vil imidlertid ha rett på vederlag for den utførte delen av arbeidet, og erstatning for tap som han lider som følge av avbestillingen. Partene kan velge å fastsette et avbestillingsgebyr i stedet for erstatning.

§ 52. Avbestilling
§ 53. Avbestilling som omfattar rett til grunn
§ 54. Avbestillingsgebyr

Kapittel VII. Forseinking på forbrukerens side

Bustadoppføringslova kapittel 7 regulerer entreprenørens krav ved forsinkelse fra forbrukerens side. Forsinkelse fra forbrukerens side vil typisk foreligge ved uteblitt betaling eller manglende medvirkning.

Hvis forbrukeren ikke betaler eller medvirker i henhold til avtalen, kan entreprenøren stanse arbeidet og kreve tilleggsvederlag, heve avtalen og kreve erstatning, eller kreve renter og erstatning for rentetap.

§ 55. Entreprenørens krav ved forseinking
§ 56. Stansing av arbeidet
§ 57. Heving
§ 58. Verknadene av heving
§ 59. Rente og skadebot for rentetap

Kapittel VIII. Langvarig avbrot

Bustadoppføringslova kapittel 8 inneholder en bestemmelse om avbrudd i arbeidet som følge av en langvarig forsinkelse. I slike tilfeller har både entreprenøren og forbrukeren rett til å si seg løst fra avtalen.

§ 60. Langvarig avbrot

Kapittel IX. Skadebotansvar for konsulent

Bustadoppføringslova kapittel 9 regulerer konsulentavtaler, og konsulentenes erstatningsansvar overfor forbrukeren.

§ 61. Verkeområdet for kapitlet
§ 62. Fråskriving av skadebotansvar på grunn av feil
§ 63. Reklamasjon

Kapittel X. Tvisteløysing

Bustadoppføringslova kapittel 10 inneholder en bestemmelse om hvordan tvisteløsning skal foregå ved tvist i forbindelse med avtale som reguleres av loven.

§ 64. Tvisteløysing