Dyrevelferdsloven § 14

Dyrevelferdsloven § 14 bokstav b forbyr hensettelse av dyr i hjelpesløs tilstand.

Kort forklart

Bestemmelsen rammer de tilfeller hvor dyret hensettes i en hjelpesløs tilstand eller overlates til seg selv i en situasjon der det r ute av stand til å klare seg. Forarbeidene til bestemmelsen nevner eksplisitt å holde dyr innestengt i bil hvor luftkvaliteten og/eller temperaturen medfører vesentlige påkjenninger som eksempel på slik hensettelse som er forbudt etter loven. Et annet eksempel som nevnes er dyr som blir overlatt til seg selv innendørs eller ute, for eksempel i forbindelse med lengre fravær eller for å kvitte seg med dyret. Det er følgelig forbudt med «dumping» av kjæledyr i naturen.

Å slippe andres dyr fri slik at de overlates til seg selv, kan også rammes av bestemmelsen. Dersom slikt frislipp ikke hensetter dyret i hjelpeløs tilstand, kan forholdet falle inn under lovens generelle bestemmelse eller bestemmelsen om utsetting av dyr i naturen.

Bestemmelsen omfatter også det å unnlate å gi nødvendig hjelp til dyr som man selv har påført skade.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr. 15 (2008-2009) Om lov om dyrevelferd

Lovteksten

§ 14. Særskilte forbud

Det er forbudt å:

a) utøve vold mot dyr,

b) hensette dyr i hjelpeløs tilstand,

c) ha seksuell omgang med eller foreta seksuelle handlinger med dyr, og

d) bruke levende dyr som fôr eller agn.

Kilde

https://lovdata.no/lov/2009-06-19-97/§14

lovkommentar