Dyrevelferdsloven § 25

Dyrevelferdsloven § 25, også kalt for avlsparagrafen, regulerer avl av dyr. Bestemmelsen oppstiller krav til avl av dyr, både ut fra hensyn til dyrenes velferd og ut fra etiske hensyn.

Kort forklart

Avl av dyr skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Det skal ikke drives reproduksjon av dyr når dette medfører endring av arveanlegg slik at dette påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt. Behov for rutinemessig medisinsk eller kirurgisk behandling vil kunne være en indikasjon på at avlen er i strid med denne bestemmelsen. Et praktisk eksempel er hunderaser som blir avlet med stort fokus på et usunt utseende, og med underliggende sykdomsbærende gener.

Det skal heller ikke drives reproduksjon som reduserer dyrenes mulighet til å utøve naturlig atferd. Videre er det forbudt å drive reproduksjon som vekker allmenne etiske reaksjoner.

Avl skal ikke ha til hensikt å kompensere for mangler i miljøet, eller benyttes for å tilpasse dyr til oppgaver eller miljøer som de ikke har naturlige forutsetninger for å trives med. Bestemmelsens forarbeider nevner særskilt genteknologiske metoder for målrettet avl. Dette vil fort kunne være i strid med bestemmelsen, både fordi avlen vil kunne anses å påvirke dyrenes fysiske eller mentale funksjoner negativt, fordi den vil redusere dyrenes mulighet til å utøve naturlig atferd, og fordi den vil kunne vekke allmenne etiske reaksjoner.

Videre avl på dyr som gjennom tidligere avl har fått arveanlegg som er i strid med bestemmelsens andre ledd, er forbudt. Dette innebærer at det også er forbudt å videreføre slike arveanlegg. Dette gjelder uansett om avlen har skjedd i et annet dyrehold i Norge eller i utlandet.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr. 15 (2008-2009) Om lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Lovteksten

§ 25. Avl

Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.

Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:

a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg,

b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller

c) vekker allmenne etiske reaksjoner.

Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om avl av dyr i strid med prinsippene i denne bestemmelsen.

Kilde

https://lovdata.no/lov/2009-06-19-97/§25

lovkommentar