Dyrevelferdsloven § 37

Dyrevelferdsloven § 37 er straffehjemmelen ved forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av øvrige bestemmelser i dyrevelferdsloven, eller vedtak gitt i medhold av loven. 

Kort forklart

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av dyrevelferdsloven er straffbart. Også medvirkning til overtredelse er straffbart. Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil ett år. For grove overtredelser er strafferammen tre års fengsel.

Straff med bøter kan benyttes alene eller i kombinasjon med fengselsstraff, og vil i mange tilfeller være den mest hensiktsmessige straffen. Ved vurderingen av botens størrelse vil eventuell gevinst ved overtredelsen, eventuell fare for skadevirkning eller omfanget av skaden være relevante momenter.

Straffebestemmelsen er delt i to alvorlighetsgrader. Skillet mellom alvorlighetsgradene er blant annet begrunnet i at politiet bør kunne påtale overtredelser av mindre alvorlig karakter ved forelegg. Ved vurderingen av om overtredelsen er grov, skal det legges vekt på konsekvensene som lovbruddet har fått, omfanget av påført fysisk og mental skade og smerte, og om lovbruddet har pågått over tid eller har gjentatt seg. Det bør også legges vekt på om lovbruddet er gjort på særlig smertefull måte, og graden av utvist skyld.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.15 (2008-2009) Om lov om dyrevelferd

HR-2019-1645-A

Lovteksten

§ 37. Straff

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven eller vedtak gitt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler, såfremt forholdet ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

Grov overtredelse straffes med fengsel inntil 3 år. Ved vurdering av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på overtredelsens omfang og virkninger, og graden av utvist skyld.

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke for overtredelse av §§ 4, 5 og 6.

Kilde

https://lovdata.no/NL/lov/2009-06-19-97/§37

lovkommentar