Eiendomsskatteloven § 15

Eiendomsskatteloven § 15 inneholder bestemmelser om skattelister, som tidligere var inntatt i skattetakstvedtektene.

Kort forklart

Etter denne bestemmelsen skal eiendomsskattekontoret utarbeide en eiendomsskatteliste over alle faste eiendommer i kommunen. Eiendomsskattelisten skal inneholde opplysninger om den enkelte eiendoms takstverdi, samt hvilken sats skatten er beregnet etter og størrelsen på skattene. Det er ikke anledning til å hente eiers navn fra matrikkelen til bruk i eiendomsskattelisten.

Eiendommer som er helt eller delvis fritatt for eiendomsskatt skal føres opp i en tilleggsliste. Eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven §§ 5 og 7 er fritatt for takseringsplikt. Les om dokumentavgiften på nettstedet vårt.

Eiendomsskattelistene skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst tre uker etter at skatten ble fastsatt og vedtaket om utleggelse ble kunngjort.

Lovteksten

§ 15.

Eigedomsskattekontoret fører ei eigedomsskatteliste (hovudliste) der alle skattlagde faste eigedomar i kommunen vert førde opp, og like eins verdet deira. I lista skal og stå kva for skattesatsar som er nytta og kor stor den utskrivne skatten for kvar eigedom er. I ei tilleggsliste skal dei eigedomane førast opp som er fritekne for eigedomsskatt. Eigedom med både skattlagd del og friteken del førast med kvar sin respektive del i dei to listene.

Eigedomsskattelista skal liggja ute til offentleg gjennomsyn i minst 3 veker etter at det er kunngjort at lista er lagd ut.

Avskrift av skattelista vert sendt kommunekasseraren og kommuneettersynet.

Kilde

https://lovdata.no/lov/1975-06-06-29/§15

lovkommentar