Finansavtaleloven § 14

Finansavtaleloven § 14 slår fast at en finansinstitusjon ikke uten saklig grunn kan avslå å ta imot innskudd eller utføre betalingsoppdrag på vanlige vilkår, og at kunden som hovedregel skal underrettes om et eventuelt avslag uten ugrunnet opphold.

Kort forklart

Bestemmelsen gjelder både total forretningsnektelse, og nektelse til å kontrahere på vanlige vilkår. En finansinstitusjon underlagt loven kan avslå å ta imot innskudd eller utføre betalingstjenester dersom det foreligger «saklig grunn». Et eksempel på saklig grunn kan være at kunden tidligere har begått svik mot institusjonen. Et annet eksempel er begrunnet mistanke om straffbart forhold. Manglende dokumentasjon for identitet, som pass eller personnummer, kan også utgjøre saklig grunn. Det er ikke en saklig grunn for avvisning av en kunde at vedkommende er en utlending.

Ved eventuell avvisning skal kunden underrettes om dette uten ugrunnet opphold, når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Underretningen om avslaget skal inneholde opplysning om utenrettslige tvisteløsningsordninger

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr. 41 (1998-1999) Om lov om finansavtaler og finansoppdrag 

Lovteksten

§ 14. Avvisning av kunder

(1) Institusjonen kan ikke uten saklig grunn avslå å ta imot innskudd eller utføre betalingstjenester på vanlige vilkår.

(2) Kunden skal underrettes om avslag uten ugrunnet opphold når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Underretningen om avslag skal inneholde opplysning om utenrettslige tvisteløsningsordninger.

Kilde

https://lovdata.no/lov/1999-06-25-46/§14

lovkommentar