Folketrygdloven § 13-4

Folketrygdloven § 13-4 angir at visse sykdommer som skyldes påvirkning i arbeid, klimasykdommer og epidemiske sykdommer skal likestilles med yrkesskade. Slik klassifisering gir rett til yrkesskadeerstatning. Tilhørende forskrifter angir nærmere lister over hvilke sykdommer som er omfattet. 

Kort forklart

Det fremgår av folketrygdloven § 13-4 at «visse yrkessykdommer som skyldes påvirkning i arbeid, klimasykdommer og epidemiske sykdommer skal likestilles med yrkesskade». Med hjemmel i bestemmelsen har Sosial- og helsedepartementet gitt forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade (YS-forskriften), samt forskrift om yrkessykdommer og forgiftninger mv. som skal likestilles med yrkesskade («tilleggslisten»).

YS-forskriften §§ 1 og 2, samt «tilleggslisten» § 2 oppstiller lister over sykdommer som skal likestilles med yrkesskade. Disse sykdommene gir rett til stønad etter folketrygdens regler om yrkesskade på lik linje med en arbeidsulykke. Som eksempel nevnes nedsatt hørsel grunnet larm fra maskiner, lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer, sykdommer som følge av smitte i laboratorium eller medisinske institusjoner, og følger av kulde under arbeid i ishavsstrøk, samt sterk varme i tropiske strøk.

Annen sykdom enn de som fremgår av listene kan også godkjennes som yrkesskade dersom sykdommen «skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser», jf. yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c.

For at sykdommene angitt i forskriftene skal godkjennes som yrkesskade må fire nærmere vilkår være oppfylt. Disse fremgår av bestemmelsens andre ledd. Kort fortalt må sykdomsbildet være «karakteristisk», det må være rimelig sammenheng mellom påvirkningen og sykdomsbildet, symptomene må ha oppstått i rimelig tid etter påvirkningen og det kan ikke være mer sannsynlig at en annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene.

Med «karakteristisk» menes et sykdomsbilde som på grunnlag av flere vitenskapelige undersøkelser er dokumentert som en regelmessig virkning av eksponeringen. Ordlyden «annen sykdom eller påvirkning» sikter til sykdommer eller påvirkning som ikke er omfattet av forskriften og som ikke har sammenheng med yrkespåvirkningen. Avgjørende vil være om disse andre faktorene utgjør en mer nærliggende eller sannsynlig årsak til symptomene.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.29 (1995-1996) Om ny lov om folketrygd (folketrygdloven).

Forskrift 11. mars 1997 nr. 220 Om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade.

www.erstatning.no/yrkessykdom/

Forskrift 11. mars 1997 nr. 219 Om yrkessykdommer og forgiftninger mv. som skal likestilles med yrkesskade.

Rt. 2013 s. 1642 om kvikksølveksponering.

Lovteksten

Folketrygdloven § 13-4. Yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade

Visse yrkessykdommer som skyldes påvirkning i arbeid, klimasykdommer og epidemiske sykdommer skal likestilles med yrkesskade. Departementet gir forskrifter om hvilke sykdommer som skal likestilles med yrkesskade.

Sykdom som angitt i forskriftene skal godkjennes som yrkesskade dersom
a) sykdomsbildet er karakteristisk og i samsvar med det som den aktuelle påvirkningen kan framkalle,
b) vedkommende i tid og konsentrasjon har vært utsatt for den aktuelle påvirkningen i en slik grad at det er en rimelig sammenheng mellom påvirkningen og det aktuelle sykdomsbildet,
c) symptomene har oppstått i rimelig tid etter påvirkningen, og
d) det ikke er mer sannsynlig at en annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene.

Det er et vilkår at påvirkningen som nevnt i bokstav d har skjedd mens vedkommende var yrkesskadedekket, se §§ 13-6 til 13-13.

 

lovkommentar