Folketrygdloven § 13-3

Folketrygdloven § 13-3 definerer begrepet yrkesskade som en personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke. Godkjenning av en skade som yrkesskade vil utløse et krav om yrkesskadeerstatning, samt visse rettigheter overfor NAV.

Kort forklart

For å få en skade godkjent som yrkesskade må det foreligge en personskade, sykdom eller dødsfall. Personskade eller sykdom anses i praksis som en forstyrrelse av fysisk eller psykisk helsetilstand som nødvendiggjør legehjelp, dette kan du lese mer om på Personskadeportalen.no.

En yrkesskade må i alminnelighet være forårsaket av en arbeidsulykke, jf. andre ledd første punktum. Begrepet arbeidsulykke krever at skaden er forårsaket av en «ytre» hendelse som har skjedd «plutselig eller uventet». Med «ytre» menes noe utenfor skadelidtes eget legeme, jf. Rt. 2005 s. 1757 avsnitt 48. Vilkåret «plutselig»  sikter til at hendelsen må ha skjedd akutt eller umiddelbart. For eksempel en eksplosjon som medfører tinnitus eller døvhet. Ordlyden «eller uventet» skal tolkes som «og uventet» etter Rt. 2006 s. 1642 avsnitt 29. Det innebærer at hendelsen også må ha vært uforutsett, noe som beror på hva som er vanlig i det aktuelle arbeidet. Typiske hendelser vil være akutt skade ved bruk av verktøy eller maskiner, eksplosjon, fallende gjenstander eller fall på glatt underlag.

Skader grunnet ekstraordinær belastning eller påkjenning er også å anse som en arbeidsulykke, jf. andre ledd annet punktum. Hendelsen må være «konkret tidsbegrenset» og medføre en «påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er vanlig i vedkommende arbeid». Med «konkret tidsbegrenset» omfattes ikke påkjenninger påført i et tidsrom som overstiger en arbeidsdag.

Yrkesskaden må stå i sammenheng med arbeidsulykken, jf. ordlyden «som skyldes» i første ledd. De nærmere krav til årsakssammenheng følger av praksis. Kort forklart må arbeidsulykken være en nødvendig og ikke uvesentlig betingelse for at skaden oppstod. Samtidig kan ikke tapet være en for fjern, avledet eller indirekte følge av arbeidsulykken.

Belastningslidelser som har oppstått over tid er ikke å anse som yrkesskade, jf. tredje ledd.

Videre er skade på protese og støttebandasje likestilt med personskade. Tingskader ut over protese, støttebandasje og liknende anses ikke som personskade.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.29 (1995-1996) Om ny lov om folketrygd (folketrygdloven)

NOU 1990:20 Forenklet folketrygdlov

Rt. 2005 s. 1757

Lovteksten

Folketrygdloven § 13-3. Yrkesskade

Med yrkesskade menes en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulyke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket, se §§ 13-6 til 13-13.

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid.

Som personskade regnes også skade på protese og støttebandasje.

lovkommentar