Folketrygdloven § 13-7

Folketrygdloven § 13-7 regulerer fiskere, lottakere og fangstmenns rett til yrkesskadedekning. Bestemmelsen angir eksplisitt hvem som er yrkesskadedekket, samtidig som den stiller visse krav til forholdene rundt yrkesskaden. 

Kort forklart

Folketrygdloven § 13-7 første ledd angir hvilke grupper av medlemmer som er yrkesskadedekket. Gruppene er angitt i bokstavene a til d. Etter bokstav a er fiskere og fangstmenn som er tatt opp i fiskermanntallet yrkesskadedekket. Reguleringen av fiskermanntallet fremgår av fiskerpensjonsloven § 4. Videre følger det av bokstav b at lottakere som er knyttet til fiske- eller fangstfartøy også vil ha krav på yrkesskadedekning ved en yrkesskade. Det samme gjelder selvstendig næringsdrivende i småskipsfart og lektertransport, jf. bokstav c og redere som er knyttet til fiske- eller fangstfartøy, jf. bokstav d.

Bestemmelsens annet ledd gjelder kravene til forholdene rundt yrkesskaden. Det ytes nemlig kun yrkesskadedekning for yrkesskade som oppstår under utøvelse av næringen. Yrkesskaden må altså ha en forbindelse til utøvelse av arbeidet vedkommende er satt til å gjøre. Videre bestemmes det her at redere som nevnt under bokstav d i bestemmelsens første ledd kun vil være yrkesskadedekket mens de arbeider om bord på fartøyet. Utenfor disse tilfeller vil man som reder altså ikke ha krav på yrkesskadedekning. Det gjelder eksempelvis dersom man styrer redervirksomheten fra et kontor på land eller utelukkende står som eier.

Relevante rettskilder

Erstatning.no

NOU 1990:20 Forenklet folketrygdlov

Lovteksten

§ 13-7. Fiskere, lottakere, fangstmenn o.a.

Følgende grupper av medlemmer er yrkesskadedekket:

a) Fiskere og fangstmenn som er tatt opp i fiskermanntallet, se lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere § 4,

b) lottakere som er knyttet til fiske- eller fangstfartøy,

c) selvstendig næringsdrivende i småskipsfart og lektertransport,

d) redere som er knyttet til fiske- eller fangstfartøy.

Yrkesskadedekningen gjelder for yrkesskade som oppstår under utøvelse av næringen. Redere som nevnt i første ledd bokstav d er yrkesskadedekket bare mens de arbeider om bord

lovkommentar