Folketrygdloven § 8-2

Folketrygdloven § 8-2 regulerer opptjeningstiden for rett til sykepenger. 

Kort forklart

For å få rett til sykepenger må medlemmet ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før han eller hun ble arbeidsufør. Det er dette som betegnes som opptjeningstiden. Med «medlemmet» menes personer som er lovlig bosatt i Norge. Med «umiddelbart» menes uten avbrudd. Dette innebærer at opphold som er lengre enn for eksempel én helg, eller avvikling av ferie og fritid innen oppsigelsestid, krever ny opptjeningstid.

Fravær i et arbeidsforhold uten gyldig grunn regnes ikke med i opptjeningstiden. Dette gjelder for eksempel udokumentert fravær eller sykefravær som ikke er gyldig legitimert ved sykemelding fra lege.

En har også rett til sykepenger hvis en har mottatt pensjonsgivende inntekt som erstatter arbeidsinntekt for yrkesaktive i minst fire uker umiddelbart før en ble arbeidsufør. Slik inntekt omfatter dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger og foreldrepenger. Dette gjelder imidlertid ikke foreldrepenger som er opptjent på grunnlag av arbeidsavklaringspenger etter kapittel 11.

Bestemmelsens tredje ledd er nytt. Endringen innebærer at perioder med kompensasjonsytelse skal telle som opptjeningstid for rett til ytelser etter folketrygdloven kapittel 8 og kapittel 9.

Relevante rettskilder

Prop.116 L (2019–2020) Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19

Prop.74 L (2016–2017) Endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.)

Ot.prp.nr.29 (1995–1996) Om ny lov om folketrygd (folketrygdloven)

Lovteksten

§ 8-2. Opptjeningstid

For å få rett til sykepenger må medlemmet ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før han eller hun ble arbeidsufør (opptjeningstid). Fravær i et arbeidsforhold uten gyldig grunn regnes ikke med i opptjeningstiden.

Likestilt med forutgående arbeid er tidsrom da medlemmet har mottatt en ytelse til livsopphold etter kapittel 4, 8, 9 eller 14. Foreldrepenger etter kapittel 14 opptjent på grunnlag av arbeidsavklaringspenger etter kapittel 11 likestilles likevel ikke med arbeid. Dersom medlemmet har vært sammenhengende yrkesaktiv (eller mottatt ytelse etter kapittel 8, 9 eller 14) i minst fire uker umiddelbart før uttaket av foreldrepenger starter, kan det likevel gis rett til sykepenger.

Likestilt med forutgående arbeid er også tidsrom da medlemmet har mottatt ytelse i medhold av midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19.

Kilde

https://lovdata.no/NL/lov/1997-02-28-19/§8-2

lovkommentar