Forbrukerkjøpsloven § 26

Forbrukerkjøpsloven § 26 regulerer forbrukerens krav som følge av at det foreligger en mangel. For å gjøre kravene gjeldende er det et vilkår at mangelen ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side.

Kort forklart

Bestemmelsen stadfester forbrukerens krav der det foreligger kontraktsbrudd i form av mangel fra selgerens side. I tillegg er det som nevnt en forutsetning at kontraktsbruddet ikke skyldes forbrukeren eller forhold på hans side. Etter bestemmelsen kan forbrukeren kreve å holde kjøpesummen tilbake etter forbrukerkjøpsloven § 28, velge mellom retting og omlevering etter henholdsvis forbrukerkjøpsloven § 29 og forbrukerkjøpsloven § 30. Forbrukeren kan kreve prisavslag etter forbrukerkjøpsloven § 31, heving etter forbrukerkjøpsloven § 32 eller kreve erstatning etter forbrukerkjøpsloven § 33.

Video om forbrukerkjøpsloven § 26

Lovteksten

§ 26. Forbrukerens krav ved mangler

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren
a) holde kjøpesummen tilbake etter § 28
b) velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30
c) kreve prisavslag etter § 31
d) kreve heving etter § 32
e) kreve erstatning etter § 33.

Forbrukerens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder bestemmelsene om mangler så langt de passer. Partene kan avtale en annen løsning. Avtalefriheten gjelder likevel ikke for installeringsforpliktelser som inngår i salgsavtalen.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 26 med lovkommentar

lovkommentar