Forbrukerkjøpsloven § 60

Forbrukerkjøpsloven § 60 regulerer både selgeren og forbrukerens plikt til å dra omsorg for tingen. Omsorgsplikten strekker seg så langt den må anses som rimelig etter forholdene.

Kort forklart

Bestemmelsen om omsorg for tingen kan ses på som et utslag av den gjensidige lojalitetsplikten som eksisterer i kontraktsforhold. Lojalitetsplikten faller ikke bort til tross for at det foreligger kontraktsbrudd fra motparten. Utgangspunktet i bestemmelsen er at parten som drar omsorg for tingen skal gjøre det i den utstrekning det er rimelig etter forholdene. Dette gjelder uavhengig av om kontraktsbruddet skyldes motpartens subjektive forhold, og selv om denne har risikoen for tingen. Den som drar omsorg for tingen, har rett til forsvarlig dekning av utgifter knyttet til dette.

Video om forbrukerkjøpsloven § 60

Lovteksten

§ 60. Omsorg for tingen

Dersom forbrukeren ikke henter eller tar imot tingen i rett tid eller forhold ellers på forbrukerens side har medført at den ikke er overgitt til ham eller henne, skal selgeren for forbrukerens regning dra slik omsorg for tingen som er rimelig etter forholdene, dersom selgeren har tingen i sin varetekt eller for øvrig kan ta vare på den.

Vil forbrukeren avvise en ting som han eller hun har overtatt, skal forbrukeren for selgerens regning dra slik omsorg for den som er rimelig etter forholdene. Vil forbrukeren avvise en ting som er sendt til ham eller henne og stilt til hans eller hennes rådighet på bestemmelsesstedet, skal forbrukeren ta vare på den for selgerens regning, dersom forbrukeren kan gjøre dette uten å betale kjøpesummen eller pådra seg urimelig kostnad eller ulempe. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren eller noen på selgerens vegne kan ta seg av tingen på bestemmelsesstedet.

En part som plikter å dra omsorg for tingen, kan la en tredjeperson forvare den etter reglene i lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp § 74. §§ 75, 76, 77 og 78 i samme lov om en parts rett til erstatning og tilbakeholdsrett, om salg av eller annen disposisjon over tingen og om regnskap og godskriving av utbytte gjelder tilsvarende.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 60 med lovkommentar

lovkommentar