Forbrukerkjøpsloven § 1

Forbrukerkjøpsloven § 1 stadfester lovens alminnelige virkeområde. Bestemmelsen ligner på kjøpsloven § 1.

Kort forklart

Forbrukerkjøpsloven gjelder avtaler om forbrukerkjøp. Forbrukerkjøp defineres som «salg» av «ting» til en «forbruker» der selgeren eller selgerens representant opptrer «i næringsvirksomhet». Dersom vilkårene til forbrukerkjøp ikke er oppfylt, men det fortsatt er snakk om salg av ting, vil kjøpslovens bestemmelser komme til anvendelse. Årsaken til at forbrukerkjøp er lovregulert i egen lov, er at hensynet til forbrukeren som den svakere kontraktspart tilsier et høyere behov for beskyttelse.

Video om forbrukerkjøpsloven § 1

Lovteksten

§ 1. Alminnelig virkeområde

Loven gjelder forbrukerkjøp, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.
Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Representant som opptrer i næringsvirksomhet er solidarisk ansvarlig med selgeren for dennes forpliktelser dersom ikke forbrukeren blir gjort uttrykkelig oppmerksom på at representanten bare opptrer som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren. Ansvaret gjelder ikke når selgeren selv opptrer i næringsvirksomhet.

Loven gjelder bytte av ting så langt den passer.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 1 med lovkommentar

lovkommentar