Forbrukerkjøpsloven § 15

Forbrukerkjøpsloven § 15 oppstiller krav til tingens egenskaper. Etter forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav a vil det foreligge en mangel dersom tingen ikke er i samsvar med kravene etter bestemmelsen her.

Kort forklart

Tingen skal være i samsvar med de krav til «art, mengde, kvalitet» og andre egenskaper som følger av avtalen mellom partene. Ut fra dette følger at partene står fritt til å avtale nærmere hvilke krav som skal stilles til tingens egenskaper. Det som følger av avtalen kan også omfatte partenes forutsetninger og forhold rundt det enkelte kjøp. Dersom slik avtale ikke foreligger, eller den ikke gir anvisning om krav til tingen, vil bestemmelsen her komme til anvendelse. Bestemmelsen oppstiller således minstekrav til tingen, og er slik sett ment å beskytte kjøperen.

Video om forbrukerkjøpsloven § 15

Lovteksten

§ 15. Tingens egenskaper

Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.

Hvis det ikke følger noe annet av avtalen, skal tingen
a) passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til
b) svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper
c) passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått, hvis selgeren har akseptert dette formålet eller forbrukeren ellers har hatt rimelig grunn til å bygge på selgerens sakkunnskap og vurdering
d) ha egenskaper som selgeren har vist til ved å legge frem en prøve eller modell
e) være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare og beskytte tingen
f) være i samsvar med offentligrettslige krav som stilles i lovgivningen eller offentlig vedtak i medhold av lov på den tid kjøpet inngås, hvis ikke forbrukeren har til hensikt å anvende tingen på en slik måte at kravet er uten betydning
g) være fri tredjepersons rett i tingen, for eksempel eiendomsrett eller panterett. Likeså skal tingen være fri tredjepersons krav på å ha rett i tingen når dette bestrides, unntatt når kravet er klart ugrunnet.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 15 med lovkommentar

lovkommentar