Forbrukerkjøpsloven § 16

Forbrukerkjøpsloven § 16 stadfester når det foreligger mangel ved tingen. Bestemmelsen må ses i sammenheng med mangelskriteriene i forbrukerkjøpsloven § 15 og forbrukerkjøpsloven § 18 om tidspunktet for mangelsvurderingen.

Kort forklart

For det første stadfester bestemmelsen at tingen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene som ramses opp i forbrukerkjøpsloven § 15. Det vil også foreligge en mangel dersom selgeren har brutt sin opplysningsplikt i forbindelse med kjøpet. Dette kan eksempelvis være dersom kjøperen unnlater å opplyse om forhold ved tingen som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få. Bestemmelsen hjemler kjøperens undersøkelsesplikt i tredje ledd. Kjøperen kan dermed ikke gjøre gjeldende mangler som vedkommende kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet.

Video om forbrukerkjøpsloven § 16

Lovteksten

§ 16. Mangel

Tingen har en mangel dersom
a) den ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15
b) selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet
c) den ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet
d) nødvendige opplysninger om installering, montering, bruk, stell og oppbevaring ikke følger med tingen.

Første ledd bokstav c gjelder tilsvarende for opplysninger noen annen enn selgeren har gitt på tingens innpakning, i annonse eller annen markedsføring på vegne av selgeren eller tidligere salgsledd.

Forbrukeren kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe han eller hun kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet.

Forbrukeren kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe som har sin årsak i materialer som er levert av forbrukeren. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren på grunn av materialenes uegnethet burde ha frarådet bruken av dem.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 16 med lovkommentar

lovkommentar