Forbrukerkjøpsloven § 18

Forbrukerkjøpsloven § 18 regulerer tidspunktet for bedømmelsen av hvorvidt det foreligger en mangel ved tingen. Ved vurderingen skal tidspunktet der risikoen går over på forbrukeren legges til grunn.

Kort forklart

Bestemmelsen bygger på kriteriene som oppstilles i forbrukerkjøpsloven § 15, forbrukerkjøpsloven § 16 og forbrukerkjøpsloven § 17. Hovedregelen etter bestemmelsen er at risikoen går over på forbrukeren når tingen er levert. For de tilfellene der risikoen er hos selgeren, er det som utgangspunkt uten betydning hvorvidt tingen oppfyller kravene etter §§ 15-17. I utgangspunktet vil selgeren heller ikke svare for feil som som oppstår etter tidspunktet for risikoens overgang. Dette stadfestes i forbrukerkjøpsloven § 13. Forbrukerkjøpsloven § 18 andre ledd oppstiller en formodning om at mangler som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, anses å ha eksistert ved risikoens overgang.

Video om forbrukerkjøpsloven § 18

Lovteksten

§ 18. Tidspunktet for bedømmelsen av om det foreligger en mangel

Ved bedømmelse av om tingen har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på forbrukeren, legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere.

Hvis ikke noe annet bevises, skal en mangel som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Dette gjelder likevel ikke dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art.

Selgeren svarer også for en mangel som oppstår senere, dersom den skyldes kontraktsbrudd fra hans eller hennes side.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 18 med lovkommentar

lovkommentar