Forbrukerkjøpsloven § 18a

Forbrukerkjøpsloven § 18a regulerer selgerens rett til å påta seg å svare for feil ved tingen som ikke er en mangel etter loven. I disse tilfellene kan selgere fastsette hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende som følge av feilen.

Kort forklart

Etter bestemmelsens første ledd kan selgeren påta seg garantier som strekker seg videre enn reglene om mangler etter forbrukerkjøpsloven. Dersom selgeren gjør dette, har vedkommende rett til å fastsette hvilke krav forbrukeren kan fremsette. Bestemmelsens andre og tredje ledd slår fast brudd på funksjonsgaranti som er nevnt i første ledd vil føre til at det foreligger en kjøpsrettslig mangel. Fjerde ledd fastslår garantiens bindende virkning. Selgeren bør derfor være varsom med å fremsette garantier overfor forbrukeren, dersom det er fare for at disse ikke kan overholdes.

Video om forbrukerkjøpsloven § 18a

Lovteksten

§ 18 a. Garantier

Selgeren kan påta seg å svare for feil ved tingen som ikke er en mangel etter reglene i loven, og kan da fastsette hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende som følge av feilen. Selgeren kan også påta seg å svare i større utstrekning for en mangel enn etter reglene i loven.

Har selgeren ved en garanti som nevnt i første ledd første punktum forpliktet seg til innenfor et visst tidsrom å svare helt eller delvis for tingens anvendelighet eller andre egenskaper uten å angi på en tydelig måte hvilke feil ved tingen selgeren svarer for og hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende som følge av feilen, foreligger det en mangel dersom tingen ikke svarer til selgerens forpliktelse. Dette gjelder likevel ikke hvis selgeren sannsynliggjør at feilen skyldes en ulykkeshendelse, feil håndtering av tingen eller annet forhold på forbrukerens side.

Har andre enn selgeren gitt en garanti som nevnt i annet ledd, og den fremstår for forbrukeren som om den er gitt av selgeren, foreligger en mangel etter reglene i annet ledd. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren før kjøpet meddeler forbrukeren at han eller hun ikke er bundet av en garanti gitt av andre.

En garanti er rettslig bindende for garantigiveren på de vilkår som er fastsatt i garantierklæringen og i tilknyttet reklame, og den begrenser ikke forbrukerens rettigheter etter loven her, jf. § 3 første ledd.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 18 a med lovkommentar

lovkommentar