Forbrukerkjøpsloven § 19

Forbrukerkjøpsloven § 19 oppstiller forbrukerens krav der det foreligger forsinkelse fra selgerens side. Bestemmelsen kan ikke påberopes dersom forsinkelsen skyldes forhold på forbrukerens side.

Kort forklart

Dersom tingen ikke blir levert, eller blir levert for sent kan forbrukeren påberope seg såkalte misligholdsbeføyelser. Hensynet bak disse misligholdsbeføyelsene er å bøte på det økonomiske tapet som forbrukeren er blitt påført. Av bestemmelsen fremgår at forbrukeren kan holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve kjøpet eller kreve erstatning. To vilkår må være oppfylt for at de nevnte beføyelsene kan påberopes: det må foreligge et kontraktsbrudd i form av forsinkelse, og kontraktsbruddet kan ikke skyldes forbrukeren eller forhold på vedkommendes side.

Video om forbrukerkjøpsloven § 19

Lovteksten

§ 19. Forbrukerens krav ved forsinkelse

Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for sent og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side (forsinkelse), kan forbrukeren
a) holde kjøpesummen tilbake etter § 20
b) kreve oppfyllelse etter § 21
c) kreve heving etter § 23
d) kreve erstatning etter § 24.

Forbrukerens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

Dersom selgeren ikke i tide oppfyller sine plikter ellers etter kjøpet, gjelder bestemmelsene om forsinkelse tilsvarende så langt de passer, likevel ikke § 23 tredje og fjerde ledd.​1 Partene kan avtale en annen løsning.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 19 med lovkommentar

lovkommentar