Forbrukerkjøpsloven § 21

Forbrukerkjøpsloven § 21 hjemler forbrukerens rett til å fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse. Bestemmelsen forutsetter at det foreligger forsinkelse fra selgerens side.

Kort forklart

Dersom tingen ikke blir levert i tide, kan forbrukeren fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse. Bestemmelsen er et utslag av prinsippet om at avtaler skal holdes. Forutsetningen for bestemmelsen er som nevnt at det foreligger forsinkelse fra selgerens side, og at denne ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side. Det stilles ingen formkrav til forbrukerens fremsettelse av kravet. Etter bestemmelsens andre ledd kan ikke retten til oppfyllelse påberopes dersom det foreligger hindring som gjør at selgeren ikke kan oppfylle. Terskelen for at dette unntaket skal komme til anvendelse må likevel sies å være nokså høy.

Video om forbrukerkjøpsloven § 21

Lovteksten

§ 21. Rett til oppfyllelse

Er leveringstiden kommet uten at tingen er levert, kan forbrukeren likevel fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse.

Dette gjelder ikke om det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller om en oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til forbrukerens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Forbrukeren taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 21 med lovkommentar

lovkommentar