Forbrukerkjøpsloven § 24

Forbrukerkjøpsloven § 24 regulerer forbrukerens krav til å kreve erstatning. Bestemmelsen forutsetter at det foreligger kontraktsbrudd i form av forsinkelse fra selgerens side.

Kort forklart

Første ledd oppstiller hovedregelen om at forbrukeren kan kreve erstatning for tap vedkommende har lidt som følge av forsinkelse fra selgerens side. Erstatningskravet fordrer at forbrukeren har lidt et økonomisk tap som følge av forsinkelsen. Dersom det ikke foreligger noe økonomisk tap, vil det ikke være noen erstatning å kreve. Bestemmelsens andre og tredje ledd oppstiller vilkår som må være oppfylt for å frita selgeren fra erstatningsansvar. Andre ledd hjemler det såkalte kontrollansvaret. Fjerde ledd presiserer ansvarsfrihetens utstrekning i tid.

Video om forbrukerkjøpsloven § 24

Lovteksten

§ 24. Erstatning

Forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelse fra selgerens side.

Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans eller hennes kontroll, som selgeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Beror forsinkelsen på en tredjeperson som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er selgeren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville være fritatt etter regelen i annet ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd.

Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom selgeren da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette.

Erstatningen utmåles etter reglene i kapittel 11.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 24 med lovkommentar

lovkommentar