Forbrukerkjøpsloven § 25

Forbrukerkjøpsloven § 25 regulerer selgerens plikt til å gi forbrukeren melding om hindringen. Meldingen skal også inneholde hindringens virkning på muligheten for å oppfylle kjøpet.

Kort forklart

Bestemmelsen gjelder der selgeren hindres i å oppfylle kjøpet til avtalt tid. Da skal selgeren gi forbrukeren melding om dette, og nærmere beskrivelse av den aktuelle hindringens innvirkning på muligheten til å oppfylle. Dersom forbrukeren ikke mottar en slik melding innen rimelig tid etter at selgeren fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan forbrukeren kreve erstatning. Erstatningen må knytte seg til tap som kunne ha vært unngått dersom vedkommende hadde fått meldingen i tide. Formålet til bestemmelsen er å hindre unødvendige økonomiske tap som følge mangel på kommunikasjon. Bestemmelsen er et utslag av ulovfestede lojalitetsbetraktninger i kontraktsforhold.

Video om forbrukerkjøpsloven § 25

Lovteksten

§ 25. Opplysningsplikt om hindring

Hindres selgeren i å oppfylle kjøpet til rett tid, skal forbrukeren gis melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får forbrukeren ikke slik melding innen rimelig tid etter at selgeren fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan forbrukeren kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om han eller hun hadde fått meldingen i tide.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 25 med lovkommentar

lovkommentar