Forbrukerkjøpsloven § 27

Forbrukerkjøpsloven § 27 regulerer forbrukerens reklamasjonsplikt dersom vedkommende ønsker å gjøre gjeldende misligholdsbeføyelsene etter forbrukerkjøpsloven § 26. Forbrukeren må etter bestemmelsen reklamere innen rimelig tid.

Kort forklart

Dersom forbrukeren ønsker å gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser overfor selgeren, er det viktig at vedkommende har overholdt reklamasjonsfristene etter bestemmelsen her. Hensynet bak reklamasjonsfristene er at selgeren skal være i stand til å forutse sin rettsstilling, og at reklamasjonskrav ikke skal fremsettes urimelig lenge etter at mangelen oppsto. Utgangspunktet etter bestemmelsen er at forbrukeren må reklamere «innen rimelig tid» etter at vedkommende oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. Bestemmelsen oppstiller en absolutt frist på to år, eller eventuelt fem år dersom tingen er ment å vare vesentlig lenger enn dette. Dersom forbrukeren ikke overholder reklamasjonsfristen, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Video om forbrukerkjøpsloven § 27

Lovteksten

§ 27. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.

Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler.

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 27 med lovkommentar

lovkommentar