Forbrukerkjøpsloven § 29

Forbrukerkjøpsloven § 29 regulerer forbrukerens rett til å kreve enten retting eller omlevering. Bestemmelsen forutsetter at det foreligger kontraktsbrudd i form av mangel fra selgerens side.

Kort forklart

Dersom det foreligger mangel, og denne ikke skyldes forbrukeren eller forhold på vedkommendes side, kan forbrukeren kreve retting eller omlevering. Forbrukeren er imidlertid avskåret fra å kreve retting eller omlevering dersom kravet er urimelig eller volder selgeren urimelige kostnader. Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting. Videre følger det av andre ledd at mangelens betydning og hvorvidt andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren også skal tillegges vekt. Tredje ledd regulerer selgerens rett til å tilby retting, uavhengig av om forbrukeren har fremsatt krav om dette.

Video om forbrukerkjøpsloven § 29

Lovteksten

§ 29. Retting og omlevering (avhjelp)

Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige etter første ledd annet punktum, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren.

Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 29 med lovkommentar

lovkommentar