Forbrukerkjøpsloven § 3

Forbrukerkjøpsloven § 3 stadfester lovens utgangspunkt om at den er ufravikelig. Det kan ikke inngås avtaler eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for forbrukeren enn etter loven her.

Kort forklart

Forbrukerkjøpsloven er preseptorisk, det vil si at den ikke kan fravikes ved avtale. Det følger av bestemmelsens første ledd at det heller ikke kan gjøres gjeldende vilkår som er mer ugunstige for forbrukeren enn det som følger av loven. Etter bestemmelsens andre ledd kan det ikke treffes avtale om lovvalget til skade for forbrukeren. Bakgrunnen for lovens ufravikelighet er at den oppstiller regler som skal beskytte forbrukeren i kontraktsforholdet. Dermed ville det være i strid med lovens formål dersom en kunne avtale seg vekk fra den til ugunst for forbrukeren.

Video om forbrukerkjøpsloven § 3

Lovteksten

§ 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven her.

Det kan ikke avtales at rettsreglene i en stat utenfor EØS skal anvendes på en kjøpsavtale som har nær tilknytning til EØS-statenes territorium, dersom forbrukeren ved dette får en dårligere beskyttelse enn etter loven her.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 3 med lovkommentar

lovkommentar