Forbrukerkjøpsloven § 30

Forbrukerkjøpsloven § 30 oppstiller betingelser for hvordan avhjelp fra selgeren skal gjennomføres. Kravene er felles for retting og omlevering.

Kort forklart

Bestemmelsen oppstiller fire vilkår for at avhjelp skal skje på en hensiktsmessig måte etter loven. For det første er det et krav at avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren. I tillegg skal avhjelpen skje uten risiko for at forbrukeren ikke skal få dekket sine utlegg fra selger. Etter bestemmelsens andre ledd kan ikke selgeren gjennomføre mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. Det kan gjøres unntak fra dette dersom det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig. I tillegg er det et krav at avhjelpen skal skje innen rimelig tid.

Video om forbrukerkjøpsloven § 30

Lovteksten

§ 30. Gjennomføring av avhjelp

Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren.

Selgeren har ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig.

Hvis selgerens avhjelp vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder likevel bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 30 med lovkommentar

lovkommentar