Forbrukerkjøpsloven § 34

Forbrukerkjøpsloven § 34 hjemler forbrukerens adgang til å kreve erstatning for selgeren for tingskader som følge av mangler ved gjenstanden. Bestemmelsen regulerer hvor langt selgerens erstatningsansvar i disse tilfeller rekker.

Kort forklart

Bestemmelsens første ledd innebærer at det objektive og ubetingede ansvarsgrunnlaget etter forbrukerkjøpsloven § 33 bare omfatter visse kategorier av produktskader. Slik sett innskrenker § 34 virkeområdet til § 33. Selgerens ansvar etter § 33 omfatter tre typer produktskader, herunder skade på salgstingen selv, skade på gjenstander som salgstingen brukes til fremstilling av og skade på gjenstander som har nær og direkte sammenheng med salgstingens forutsatte bruk. Forbrukerkjøpsloven § 34 andre ledd hjemler forbrukerens adgang til å kreve erstatning for andre produktkskader enn de som er nevnt i første ledd.

Video om forbrukerkjøpsloven § 34

Lovteksten

§ 34. Produktskader

Selgerens erstatningsansvar for tap som følge av en mangel omfatter, foruten skade på salgstingen selv, også skade på gjenstander som salgstingen brukes til fremstilling av, eller som har nær og direkte sammenheng med salgstingens forutsatte bruk.

For andre produktskader enn dem som er nevnt i første ledd, kan forbrukeren kreve erstatning med mindre selgeren godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på selgerens side.

Når selgeren betaler erstatning for skade på annet enn salgstingen selv, trer selgeren inn i forbrukerens eventuelle krav mot produsenten etter lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 34 med lovkommentar

lovkommentar