Forbrukerkjøpsloven § 35

Forbrukerkjøpsloven § 35 hjemler forbrukerens adgang til å gjøre sitt mangelskrav mot selgeren gjeldende overfor andre enn selgeren. Forbrukeren kan etter bestemmelsen her gjøre krav gjeldende overfor tidligere salgsledd.

Kort forklart

Bestemmelsen hjemler såkalt direktekrav. Det vil si at forbrukeren kan gjøre sitt mangelskrav vedkommende har mot selgeren direkte mot et tidligere yrkessalgsledd. Et vilkår etter bestemmelsen er at tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren eller en annen som har ervervet tingen fra det tidligere leddet. Hensynet bak regelen er effektivitet og ansvarliggjøring av rette part. For at bestemmelsen skal komme til anvendelse er det et krav om at reklamasjonsreglene etter forbrukerkjøpsloven § 27 er overholdt.

Video om forbrukerkjøpsloven § 35

Lovteksten

§ 35. Krav mot tidligere salgsledd mv.

Forbrukeren kan gjøre sitt mangelskrav mot selgeren gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren eller en annen som ervervet tingen fra det tidligere leddet.

Avtale i tidligere salgsledd som innskrenker selgerens eller en annen erververs krav, kan ikke gjøres gjeldende overfor forbrukerens krav etter første ledd i større utstrekning enn det som kunne vært avtalt mellom forbrukeren og selgeren.

Reklamasjonsreglene i § 27 gjelder tilsvarende for krav etter denne paragrafen.

Forbrukeren kan på samme vilkår som i første til tredje ledd gjøre sitt krav som følge av en mangel gjeldende mot en yrkesutøver som etter avtale med selgeren eller tidligere ledd har utført arbeid på tingen.

Forbrukeren kan også gjøre krav gjeldende etter reglene i lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp § 84 første ledd, hvis dette gir forbrukeren større rettigheter enn det som følger av paragrafen her.

Tidligere salgsledd kan ikke motregne overfor forbrukeren med krav mot selgeren.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 35 med lovkommentar

lovkommentar