Forbrukerkjøpsloven § 37

Forbrukerkjøpsloven § 37 regulerer kjøpesummens størrelse, der kjøpet er inngått uten at prisen følger av avtalen. Utgangspunktet etter bestemmelsen er at forbrukeren skal betale gjengs pris på avtaletiden for samme ting solgt under tilsvarende forhold.

Kort forklart

Utgangspunktet i forbrukerkjøpsloven er at selger og forbruker står fritt til å avtale pris på tingen. Dersom dette ikke har skjedd, og prisen heller ikke følger av opplysninger selger har gitt i annonser, utstillingstilbud eller lignende, vil bestemmelsen komme til anvendelse. Da skal forbrukeren betale såkalt «gjengs pris» for tingen. Det vil si prisen som samme ting selges for under tilsvarende forhold. Dette under forutsetning av at denne prisen ikke vil være urimelig. Dersom det ikke kan stadfestes noen gjengs pris, må forbrukeren betale det som anses som rimelig ut fra tingens art og forholdene ellers.

Video om forbrukerkjøpsloven § 37

Lovteksten

§ 37. Kjøpesummens størrelse

Er kjøp inngått uten at prisen følger av avtalen eller av opplysninger selgeren har gitt i annonser, utstillingstilbud e.l., skal forbrukeren betale gjengs pris på avtaletiden for samme slags ting solgt under tilsvarende forhold, for så vidt prisen ikke er urimelig. Er det ingen slik gjengs pris, må forbrukeren betale det som er rimelig under hensyn til tingens art og godhet og forholdene ellers.

Skal kjøpesummen fastsettes etter tall, mål eller vekt, legges til grunn mengden på det tidspunktet da risikoen for tingen går over på forbrukeren. Er prisen fastsatt etter vekt, trekkes først vekten av innpakningen fra.

Selgeren kan ikke i tillegg til kjøpesummen kreve gebyr for utstedelse og sending av regning hvis ikke dette klart følger av avtalen.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 37 med lovkommentar

lovkommentar