Forbrukerkjøpsloven § 4

Forbrukerkjøpsloven § 4 regulerer hvem av partene som har risikoen for at det oppstår feil eller forsinkelse ved sending av melding. Bestemmelsen regulerer også tilfellene der meldingen aldri når adressaten. 

Kort forklart

Bestemmelsen regulerer risikoen for sending av meldinger i kjøpsforholdet. Utgangspunktet er at risikoen ligger hos mottakeren, så fremt meldingen er gitt i samsvar med loven og på en forsvarlig måte. Ofte vil bestemmelsen komme til anvendelse der det foreligger kontraktsbrudd hos mottakeren. Dette bidrar ytterligere til å styrke rimeligheten av risikofordelingen. Det fremgår av forarbeidene at bestemmelsens kjerne knytter seg til de tilfeller der en part «kan eller skal gi melding».

Video om forbrukerkjøpsloven § 4

Lovteksten

§ 4. Risikoen for sending av meldinger

Dersom en part gir melding i samsvar med loven og sender den på en måte som er forsvarlig etter forholdene, og ikke annet fremgår, kan avsenderen gjøre gjeldende at meldingen er gitt i tide, selv om det oppstår forsinkelse eller feil under fremsendingen eller meldingen ikke når frem til den andre parten.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 4 med lovkommentar

lovkommentar