Forbrukerkjøpsloven § 41

Forbrukerkjøpsloven § 41 regulerer forbrukerens rett til å avbestille før leveringen av tingen er skjedd. I disse tilfellene kan ikke selgeren fastholde kjøpet og kreve betaling.

Kort forklart

Bestemmelsen hjemler en generell avbestillingsrett for alle ting som omfattes av loven. Det eneste vilkåret for å ta i bruk avbestillingsretten, er at tingen ikke er levert enda. Når forbrukeren avbestilles, vil dette regnes som et påbud. Påbudet vil først få virkning etter at avbestillingen er nådd frem til selger. Bestemmelsen er taus vedrørende forbrukerens adgang til å kreve avbestilling av deler av bestillingen. Det følger av bestemmelsens første ledd andre punktum at selgeren kan kreve erstatning for tap som følge av avbestillingen. Dette gjelder hvis ikke annet følger av avtalen.

Video om forbrukerkjøpsloven § 41

Lovteksten

§ 41. Avbestilling før levering

Avbestiller forbrukeren tingen før levering, kan selgeren ikke fastholde kjøpet og kreve betaling. Hvis ikke noe annet følger av avtalen, kan selgeren i stedet kreve erstatning for tap som er en følge av avbestillingen.

Partene kan avtale en normalerstatning ved avbestilling (avbestillingsgebyr). Normalerstatningen kan ikke settes høyere enn det erstatning etter kapittel 11 normalt kan forventes å utgjøre.

Hvis det ikke er avtalt avbestillingsgebyr, utmåles erstatningen etter reglene i kapittel 11.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 41 med lovkommentar

lovkommentar