Forbrukerkjøpsloven § 46

Forbrukerkjøpsloven § 46 regulerer forbrukerens plikter dersom kjøpesummen ikke betales i tide. Selgeren kan ha rett til å kreve erstatning etter bestemmelsen.

Kort forklart

Bestemmelsens første ledd regulerer forbrukerens plikt til å betale renter av kjøpesummen ved forsinket betaling. Ved forsinket betaling har selgeren rett til å kreve forsinkelsesrenter etter reglene som oppstilles i forsinkelsesrenteloven. Det grunnleggende vilkåret for å kreve renter etter forsinkelsesrenteloven er at pengekravet ikke innfris ved forfall. Andre ledd regulerer forbrukerens plikt til å betale erstatning dersom det foreligger kontraktsbrudd. Etter bestemmelsen har forbrukeren et kontrollansvar for det økonomiske tapet selgeren lider som følge av forbrukerens kontraktsbrudd.

Video om forbrukerkjøpsloven § 46

Lovteksten

§ 46. Erstatning. Rente

Betales ikke kjøpesummen i tide, kan selgeren kreve rente av kjøpesummen etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Selgeren kan også kreve erstatning for det tapet han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra forbrukerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt forbrukeren godtgjør at kontraktsbruddet skyldes stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annen hindring utenfor forbrukerens kontroll som han eller hun ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Reglene ellers i § 24 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende. Erstatningen utmåles etter reglene i kapittel 11.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 46 med lovkommentar

lovkommentar