Forbrukerkjøpsloven § 47

Forbrukerkjøpsloven § 47 regulerer tilfellene der forbrukeren hindres i å oppfylle kjøpet til rett tid. I disse tilfellene skal selgeren gis melding om hindringen, samt dens innvirkning på muligheten til å oppfylle.

Kort forklart

Bestemmelsen oppstiller en plikt hos forbrukeren til å gi selgeren melding om hindringen og dens virkning på muligheten til å oppfylle. Varslingsplikten omfatter både forsinkelser av betalingsplikten, plikten til å medvirke til oppfyllelsen etter forbrukerkjøpsloven § 40, samt eventuelle andre plikter som følger av loven eller avtalen. Meldingsplikten gjelder ikke der forbrukeren har grunn til å tro at forsinkelsen kan unngås fullt ut. Dersom selgeren ikke mottar en slik melding innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan selgeren kreve erstatning.

Video om forbrukerkjøpsloven § 47

Lovteksten

§ 47. Opplysningsplikt om hindring

Hindres forbrukeren i å oppfylle kjøpet til rett tid, skal selgeren gis melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får selgeren ikke slik melding innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan selgeren kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om han eller hun hadde fått meldingen i tide.

Kilde

Forbrukerkjøpsloven § 47 med lovkommentar

lovkommentar