Forbrukerkjøpsloven § 48a

Forbrukerkjøpsloven § 48a regulerer nettselskapets rett til å stenge overføringen der det foreligger kontraktsbrudd fra forbrukerens side. Bestemmelsen forutsetter at kontraktsbruddet er vesentlig.

Kort forklart

Bestemmelsens anvendelsesområde er begrenset til å gjelde avtaler med et nettselskap om overføring av elektrisk energi, jf. forbrukerkjøpsloven § 2 første ledd bokstav d. Første ledd oppstiller et vilkår om at det må foreligge et vesentlig kontraktsbrudd fra forbrukerens side. I utgangspunktet vil brudd på alle plikter etter avtalen vil være omfattet, men i praksis vil det som regel være snakk om betalingsmislighold. Det er sjelden at andre brudd enn betalingsmislighold vil oppfylle vesentlighetskriteriet. Bestemmelsen oppstiller to unntak fra retten til å stenge, til tross for at det foreligger vesentlig kontraktsbrudd.

Video om forbrukerkjøpsloven § 48a

Lovteksten

§ 48 a. Stenging på grunn av forbrukerens kontraktsbrudd ved avtaler om overføring av elektrisk energi

Nettselskapet kan avbryte (stenge) overføringen av elektrisk energi dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra forbrukerens side i en avtale som nevnt i § 2 første ledd bokstav d. Stenging kan likevel ikke skje hvis

a) det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade, eller

b) forbrukeren har innsigelser mot grunnlaget for stengingen, som ikke er åpenbart grunnløse.

Før stenging kan skje, skal nettselskapet sende forbrukeren et skriftlig varsel om stenging. Varselet skal angi

a) at stenging ikke vil skje dersom forbrukeren betaler innen fire uker regnet fra den dato varselet ble sendt,

b) at forbrukeren bør ta snarlig kontakt med nettselskapet dersom stenging kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade, eller dersom forbrukeren har innsigelser mot grunnlaget for stengingen,

c) at forbrukeren kan bli pålagt å dekke nødvendige kostnader i forbindelse med en stenging og eventuell gjenåpning av forbrukerens anlegg,

d) at forbrukeren kan ta kontakt med sosialtjenesten i den kommunen forbrukeren har fast bosted, for å avklare om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen gir rett til økonomisk stønad for å avhjelpe situasjonen.

Dersom sosialtjenesten innen fristen i annet ledd annet punktum bokstav a har meddelt skriftlig at den tar på seg ansvaret for å oppfylle forbrukerens forpliktelse, kan stenging ikke skje.

Nettselskapet kan kreve at forbrukeren dekker nødvendige kostnader i forbindelse med en stenging og eventuell gjenåpning av forbrukerens anlegg. Nødvendige kostnader knyttet til utarbeiding og sending av varsel etter annet ledd kan kreves dekket selv om stenging ikke finner sted. Nettselskapet kan ikke kreve å få dekket sine kostnader etter første og annet punktum dersom det har opptrådt i strid med bestemmelsene i første til tredje ledd.

Bestemmelsene i § 45 om heving ved kontraktsbrudd fra forbrukerens side gjelder ikke. Bestemmelsen i § 55 om forventet kontraktsbrudd gjelder ikke ved forventet kontraktsbrudd fra forbrukerens side.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 48 a med lovkommentar

lovkommentar