Forbrukerkjøpsloven § 49

Forbrukerkjøpsloven § 49 regulerer virkningene av at kjøpet heves eller at selgeren skal omlevere. Bestemmelsen gjelder både når selgeren og forbrukeren krever heving.

Kort forklart

Den viktigste virkningen av at kjøpet heves, er at partenes plikt til å oppfylle kjøpet faller bort, jf. første ledd. Bestemmelsen bygger på en forutsetning om at hevingen er berettiget. Hovedregelen er at bortfallet av pliktene gjelder samtlige oppfyllelsesplikter, ikke bare plikter for selgeren til å levere tingen og forbrukerens plikt til å betale kjøpesummen. Bestemmelsens andre ledd regulerer tilbakeføring av ytelsene hvis kjøpet helt eller delvis er oppfylt fra noen av partene.

Video om forbrukerkjøpsloven § 49

Lovteksten

§ 49. Virkninger av heving og omlevering

Når kjøpet heves, faller partenes plikt til å oppfylle kjøpet bort.

Er kjøpet helt eller delvis oppfylt fra noen av sidene, kan det mottatte kreves tilbakeført. En part kan likevel holde tilbake det som er mottatt, inntil den andre gir tilbake det han eller hun har fått. Tilsvarende gjelder når parten har krav på erstatning eller rente, og betryggende sikkerhet ikke blir stilt.

Skal selgeren omlevere, kan forbrukeren holde tilbake det han eller hun har mottatt, inntil omlevering skjer.

Hevingen har ingen betydning for avtalevilkår om forretningshemmeligheter, om løsning av tvister eller om partenes rettigheter og plikter som følge av hevingen.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 49 med lovkommentar

lovkommentar