Forbrukerkjøpsloven § 50

Forbrukerkjøpsloven § 50 regulerer oppgjøret ved heving. Bestemmelsen supplerer forbrukerkjøpsloven § 49 om tilbakeføring av hovedytelsene.

Kort forklart

Bestemmelsen kommer bare til anvendelse der kjøpet heves. Etter første ledd har forbrukeren plikt til å gi selgeren avkastning som vedkommende har fått av tingen. I tillegg skal forbrukeren gi selgeren et rimelig vederlag for vesentlig nytte som vedkommende ellers har hatt av tingen. Etter bestemmelsens andre ledd skal selgeren også betale rente av kjøpesummen ved heving. Rentene skal betales etter reglene i forsinkelsesrenteloven. Hovedregelen er at rentene skal betales fra den dagen da forbrukeren reklamerte på mangelen.

Video om forbrukerkjøpsloven § 50

Lovteksten

§ 50. Avkastning og rente ved tilbakeføring

Heves kjøpet, skal forbrukeren godskrive selgeren avkastning som han eller hun har hatt av tingen, og gi rimelig vederlag for vesentlig nytte han eller hun ellers har hatt av den.

Dersom selgeren skal betale kjøpesummen tilbake, plikter selgeren å betale renter etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. fra den dag forbrukeren reklamerte på mangelen. Dersom forbrukeren avkreves vederlag for nytten av gjenstanden etter første ledd, plikter selgeren likevel å betale slik rente fra den dag selgeren mottok betalingen.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 50 med lovkommentar

lovkommentar