Forbrukerkjøpsloven § 51

Forbrukerkjøpsloven § 51 regulerer forbrukerens tap av retten til krav på heving og omlevering. Bestemmelsen oppstiller et negativt vilkår for at forbrukeren skal ha rett til å heve eller kreve omlevering.

Kort forklart

Hovedregelen er at forbrukeren bare kan kreve heving dersom tingen leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde som da vedkommende mottok tingen. Det er presisert i forarbeidene at en uvesentlig forringelse ikke vil være til hinder for heving. Hvor grensen går, vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Bedømmelsen er objektiv, og dermed vil det i utgangspunktet være irrelevant hvorvidt forbrukeren selv har skyld i forringelsen. I bestemmelsens bokstaver a-c følger unntak fra årsaken til forringelsen.

Video om forbrukerkjøpsloven § 51

Lovteksten

§ 51. Tap av krav på heving og omlevering

Forbrukeren kan heve kjøpet eller kreve omlevering bare dersom tingen leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde som han eller hun mottok den. Forbrukeren taper likevel ikke retten til å heve eller kreve omlevering dersom

a) årsaken til at det er umulig å tilbakelevere tingen i vesentlig samme stand og mengde, er tingens egen beskaffenhet eller andre forhold som ikke beror på forbrukeren

b) tingen helt eller delvis er gått til grunne eller forringet som følge av en handling som trengs for å undersøke om tingen har en mangel, eller

c) tingen helt eller delvis er forbrukt eller forandret av forbrukeren under forutsatt bruk før han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den mangelen som er årsak til avvisningen.

Forbrukeren taper heller ikke retten til å heve kjøpet eller kreve omlevering dersom han eller hun ved tilbakeleveringen erstatter den verdireduksjonen tingen har hatt.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 51 med lovkommentar

lovkommentar