Forbrukerkjøpsloven § 52

Forbrukerkjøpsloven § 52 oppstiller regler om erstatingens omfang. Bestemmelsen gjelder både for selger og forbruker.

Kort forklart

Bestemmelsen gjelder som nevnt ved alle typer kontraktsbrudd fra både selgeren og forbrukerens side. Første ledd regulerer beregningen av den skadelidte kontraktspartens tap som følge av motpartens kontraktsbrudd. Regelen om beregningen begrenses til tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Av andre ledd følger at forbrukerkjøpsloven ikke kan benyttes som rettsgrunnlag for tap som følge av personskade, eller tap  i forbrukerens næringsvirksomhet.

Video om forbrukerkjøpsloven § 52

Lovteksten

§ 52. Erstatningens omfang

Erstatning for kontraktsbrudd fra den ene parts side skal svare til det økonomiske tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen part er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

Erstatningen omfatter ikke

a) tap som følge av personskade

b) tap i forbrukerens næringsvirksomhet.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 52 med lovkommentar

lovkommentar