Forbrukerkjøpsloven § 53

Forbrukerkjøpsloven § 53 gir regler om hvordan prisforskjellen skal beregnes dersom kjøpet heves. Bestemmelsen gjelder uavhengig av om det er selgeren eller forbrukeren som hever kjøpet.

Kort forklart

Bestemmelsens første ledd regulerer hvordan erstatning for prisforskjell skal regnes ut for de tilfellene der den skadelidende part hever og faktisk foretar en dekningstransaksjon. Denne situasjonen forutsetter at bestemmelsens øvrige vilkår er oppfylt. Det fremgår av forarbeidene at bestemmelsen ikke er avgjørende for hvilke andre tapsposter som kan dekkes. I tillegg til kravet om dekningstransaksjon, oppstiller bestemmelsen et krav om at dekningssalget skal skje både forsvarlig og innen rimelig tid etter hevingen. Bestemmelsens andre og tredje ledd gjelder der dekningstransaksjonen ikke gjennomføres i tråd med første ledd.

Video om forbrukerkjøpsloven § 53

Lovteksten

§ 53. Beregning av prisforskjell ved heving

Dersom kjøpet heves og forbrukeren foretar dekningskjøp eller selgeren foretar dekningssalg på forsvarlig måte og innen rimelig tid etter hevingen, legges kjøpesummen og prisen etter dekningstransaksjonen til grunn når prisforskjellen skal regnes ut.

Er kjøpet hevet uten at det foretas dekning i samsvar med første ledd, og det er gjengs pris for tingen, legges kjøpesummen og den gjengse prisen på hevingstidspunktet til grunn når prisforskjellen skal regnes ut.

Som gjengs pris anses prisen på leveringsstedet for ting av samme slag eller, om det ikke gjelder noen gjengs pris der, på et annet sted som med rimelighet kan likestilles med dette, likevel slik at hensyn tas til forskjell i transportkostnader.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 53 med lovkommentar

lovkommentar