Forbrukerkjøpsloven § 54

Forbrukerkjøpsloven § 54 regulerer partenes tapsbegrensningsplikt. Bestemmelsen regulerer også eventuell lemping av ansvaret.

Kort forklart

Første ledd regulerer den skadelidtes plikt til å begrense sitt tap. Dette skal gjøres gjennom rimelige tiltak. Dersom vedkommende forsømmer sin plikt etter bestemmelsen her, må vedkommende selv stå ansvarlig for å bære den tilsvarende delen av tapet. Bestemmelsen er et utslag av den alminnelige ulovfestede lojalitetsplikten som gjelder i kontraktsforhold. Utgangspunktet er at tapsbegrensningsplikten inntrer når det foreligger aktuelt eller forventet kontraktsbrudd, og den skadelidte er kjent med eller burde være kjent med dette. Andre ledd gir adgang til å lempe erstatningsansvaret i særlige tilfeller.

Video om forbrukerkjøpsloven § 54

Lovteksten

§ 54. Plikt til å begrense tapet. Lemping av ansvaret

En part som påberoper seg kontraktsbrudd fra den andre partens side, skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Forsømmes dette, må han eller hun selv bære den tilsvarende delen av tapet.

Erstatningen kan settes ned dersom den vil virke urimelig for den ansvarlige parten ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 54 med lovkommentar

lovkommentar