Forbrukerkjøpsloven § 55

Forbrukerkjøpsloven § 55 regulerer hvilke regler som kommer til anvendelse ved forventet kontraktsbrudd. Antesipert mislighold er et annet uttrykk for forventet kontraktsbrudd.

Kort forklart

Det forekommer forventet kontraktsbrudd når en av partene med rimelig sikkerhet har grunn til å forvente at den andre parten ikke kommer til å oppfylle sin del av avtalen. For å unngå ytterligere tap i en slik situasjon, kan det være hensiktsmessig å påberope seg misligholdsbeføyelsene allerede før kontraktsbruddet har inntrådt. Bestemmelsen her fastslår at reglene i kjøpsloven § 61 og kjøpsloven § 62 vil komme til anvendelse for tilfellene der det foreligger forventet kontraktsbrudd.

Video om forbrukerkjøpsloven § 55

Lovteksten

§ 55. Forventet kontraktsbrudd

For forventet kontraktsbrudd gjelder reglene i lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp §§ 61 og 62.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 55 med lovkommentar

lovkommentar