Forbrukerkjøpsloven § 59

Forbrukerkjøpsloven § 59 regulerer selgerens hevingsadgang for de tilfellene der det skal leveres etter hvert. Bestemmelsen forutsetter også at forbrukeren skal betale eller medvirke i tilsvarende poster.

Kort forklart

Bestemmelsen kommer til anvendelse der selgeren skal levere etter hvert, og forbrukeren skal betale eller medvirke i tilsvarende poster. Videre er det en forutsetning at det foreligger kontraktsbrudd fra forbrukerens side ved en enkelt levering. I likhet med forbrukerkjøpsloven § 58 innebærer bestemmelsen at de ulike delleveringene kan betraktes som selvstendige kjøp ved anvendelsen av hevingsreglene. Vilkårene skal dermed vurderes ut fra den enkelte delleveringen. Den parten som har begått kontraktsbruddet kan ikke kontre et hevingskrav på bakgrunn av en enkelt dellevering med et krav om heving av kjøpet i sin helhet.

Video om forbrukerkjøpsloven § 59

Lovteksten

§ 59. Selgerens hevingsrett når det skal leveres etter hvert

Skal selgeren levere etter hvert og forbrukeren betale eller medvirke i tilsvarende poster, og det er kontraktsbrudd fra forbrukerens side ved en enkelt levering, kan selgeren heve for denne leveringen etter reglene i § 45.

Gir kontraktsbruddet selgeren god grunn til å regne med at det vil inntre kontraktsbrudd som vil gi hevingsrett ved senere leveringer, kan han eller hun på dette grunnlaget heve for slike leveringer dersom det skjer innen rimelig tid.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 59 med lovkommentar

lovkommentar