Forbrukerkjøpsloven § 61

Forbrukerkjøpsloven § 61 gir en avgrensning av forbrukerbegrepet i avtaler om kjøp av ting mellom parter som har sitt forretningssted eller bopel utenfor EØS. Bestemmelsen medfører en avgrensning i lovens virkeområde.

Kort forklart

Formålet til bestemmelsen er å unngå å gripe inn i forhold som reguleres av CISG. Forbrukerdefinisjonen som følger av forbrukerkjøpsloven § 1 tredje ledd ville ha ført til en avgrensning av forbrukerkjøpslovens virkeområde som griper inn i virkeområdet til CISG. Forbrukerdefinisjonen i CISG er på enkelte punker noe snevrere. En avgrensnings slik som nevnt er ikke ønskelig, sett i lys av ønsket om konform lovtolkning og ønsket om å respektere EØS-avtalen. For at det særlige forbrukerbegrepet skal gjelde, kreves det etter bestemmelsen at begge parter har forretningssted eller bopel i stater utenfor EØS.

Video om forbrukerkjøpsloven § 61

Lovteksten

§ 61. Særlig forbrukerbegrep i visse internasjonale kjøp

For avtaler om kjøp av ting mellom parter som har forretningssted eller bopel i ulike stater utenfor EØS, gjelder loven kjøp av ting til personlig bruk for kjøperen, kjøperens familie eller husstand, med mindre selgeren før eller på avtaletiden verken visste eller burde ha visst at tingen ble kjøpt til noe slikt formål.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 61 med lovkommentar

lovkommentar