Forbrukerkjøpsloven § 8

Forbrukerkjøpsloven § 8 regulerer selgerens tilleggsplikter ved sendekjøp. Bestemmelsen er tilnærmet lik kjøpsloven § 8.  

Kort forklart

Partene kan fritt avtale hvorvidt selgeren skal stå ansvarlig for transport til bestemmelsesstedet. Dersom en slik avtale først er inngått, vil imidlertid ikke de plikter som følger av § 8 kunne fravikes dersom det vil skje til ugunst for forbrukeren. Når selgeren skal sørge for leveringen, innebærer dette at leveringen skal skje på egnet måte. Opplysningsplikten i bestemmelsens andre ledd utløses først når forbrukeren ber om det. Dermed gjelder ingen uoppfordret plikt hos selger til å fremlegge slike opplysninger. Likevel kan det tenkes at alminnelige lojalitetsbetraktninger i kontraktsforhold taler for at en slik plikt foreligger.

Video om forbrukerkjøpsloven § 8

Lovteksten

§ 8. Tilleggsplikter ved sendekjøp

Skal selgeren sørge for at tingen blir sendt, plikter han eller hun å inngå de avtaler som trengs for å få tingen transportert til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport.

Skal ikke selgeren tegne transportforsikring for tingen, må han eller hun når forbrukeren ber om det, gi de opplysninger som forbrukeren trenger for å kunne tegne forsikring.

Dersom selgeren leverer tingen til en fraktfører uten at det ved merking, i transportdokument eller på annen måte tydelig fremgår at den skal til forbrukeren, må selgeren gi forbrukeren slik melding som gjør det klart hva forbrukeren skal motta.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 8 med lovkommentar

lovkommentar