Forbrukerkjøpsloven

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Alminnelig virkeområde
§ 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold
§ 3. Ufravikelighet. Lovvalg
§ 4. Risikoen for sending av meldinger

Kapittel 2. Leveringen mv.

§ 5. Leveringsstedet
§ 6. Leveringstiden
§ 7. Leveringen
§ 8. Tilleggsplikter ved sendekjøp
§ 9. Selgerens tilbakeholdsrett
§ 10. Ansvar for kostnader
§ 11. Avkastning av tingen
§ 12. Aksjer. Rentebærende fordringer

Kapittel 3. Risikoen for tingen

§ 13. Hva risikoen innebærer
§ 14. Risikoens overgang

Kapittel 4. Tingens egenskaper, mangler mv.

§ 15. Tingens egenskaper
§ 16. Mangel
§ 17. Ting solgt «som den er». Auksjonssalg
§ 18. Tidspunktet for bedømmelsen av om det foreligger en mangel
§ 18 a. Garantier

Kapittel 5. Forsinkelse. Forbrukerens krav som følge av forsinket levering

§ 19. Forbrukerens krav ved forsinkelse
§ 20. Tilbakeholdsrett
§ 21. Rett til oppfyllelse
§ 22. Forespørsel
§ 23. Heving
§ 24. Erstatning
§ 25. Opplysningsplikt om hindring

Kapittel 6. Forbrukerens krav som følge av mangler ved salgsgjenstanden

§ 26. Forbrukerens krav ved mangler
§ 27. Reklamasjon
§ 28. Tilbakeholdsrett
§ 29. Retting og omlevering (avhjelp)
§ 30. Gjennomføring av avhjelp
§ 31. Prisavslag
§ 32. Heving
§ 33. Erstatning
§ 34. Produktskader
§ 35. Krav mot tidligere salgsledd mv.
§ 36. Ansvar for opplysninger etter § 16 annet ledd

Kapittel 7. Forbrukerens plikter

§ 37. Kjøpesummens størrelse
§ 38. Tidspunktet for betaling. Tilbakeholdsrett
§ 39. Sted for betaling
§ 40. Forbrukerens medvirkning ved oppfyllelse av kjøpet

Kapittel 8. Avbestilling og retur

§ 41. Avbestilling før levering
§ 42. Retur etter levering

Kapittel 9. Selgerens krav ved kontraktsbrudd fra forbrukerens side

§ 43. Selgerens krav
§ 44. Rett til å kreve oppfyllelse
§ 45. Heving
§ 46. Erstatning. Rente
§ 47. Opplysningsplikt om hindring
§ 48. Spesifikasjon
§ 48 a. Stenging på grunn av forbrukerens kontraktsbrudd ved avtaler om overføring av elektrisk energi

Kapittel 10. Fellesregler om heving og omlevering

§ 49. Virkninger av heving og omlevering
§ 50. Avkastning og rente ved tilbakeføring
§ 51. Tap av krav på heving og omlevering

Kapittel 11. Fellesregler om erstatning

§ 52. Erstatningens omfang
§ 53. Beregning av prisforskjell ved heving
§ 54. Plikt til å begrense tapet. Lemping av ansvaret

Kapittel 12. Forskjellige bestemmelser

§ 55. Forventet kontraktsbrudd
§ 56. Insolvensbehandling
§ 57. Kontraktsbrudd ved del av tingen
§ 58. Forbrukerens hevingsrett når det skal leveres etter hvert
§ 59. Selgerens hevingsrett når det skal leveres etter hvert
§ 60. Omsorg for tingen
§ 61. Særlig forbrukerbegrep i visse internasjonale kjøp

Kapittel 13. Ikrafttredelse og endringer i andre lover

§ 62. Ikrafttredelse
§ 63. Endringer i andre lover