Forvaltningsloven § 42

Forvaltningsloven § 42 regulerer forvaltningens adgang til å utsette iverksettingen av et enkeltvedtak i forbindelse med forvaltningsklage, klage til Sivilombudsmannen og søksmål.

Kort forklart

Virkningene av et forvaltningsvedtak inntrer i utgangspunktet fra det tidspunktet vedtaket er truffet og meddelt vedkommende part. Dette innebærer at vedtaket straks vil kunne gjennomføres. Forvaltningsloven § 42 bestemmer at en klage over vedtaket eller søksmål om vedtakets gyldighet ikke er til hinder for gjennomføringen, såfremt ikke underinstansen eller overinstansen bestemmer det.

Beslutning om utsatt iverksetting kan treffes både etter anmodning fra den som klager eller vil gå til søksmål, og etter myndighetenes eget initiativ.

Virkningen av en beslutning om utsatt iverksetting av vedtak er at vedtaket ikke gir noen rett eller plikt så lenge iverksettingen er utsatt. Hvis resultatet av overprøvingen av vedtaket som ligger til grunn for utsatt iverksetting blir opprettholdt av klageorganet, eller påstand om ugyldighet blir forkastet av domstolene, vil virkningene av det opprinnelige vedtaket tre i kraft umiddelbart.

Bestemmelsen i forvaltningsloven § 11 a om at enhver sak må avgjøres uten ugrunnet opphold gjelder også for beslutninger etter § 42. Det må stilles særlige krav til rask behandling av begjæringer om utsatt iverksetting ved klage og søksmål.

Det kan settes vilkår for utsettingen. Myndighetene kan for eksempel kreve sikkerhetsstillelse hvis utsettelse kan medføre økonomisk tap eller skade for andre.

Avslag på anmodning om utsetting skal være grunngitt. Bestemmelsen om begrunnelsens innhold i forvaltningsloven § 25 kommer ikke til anvendelse her. For avslag på anmodning om utsetting vil det normalt være tilstrekkelig med en kortfattet redegjørelse over de hensyn som har vært avgjørende for beslutningen.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.38 (1964-65) s. 109

Ot.prp.nr.3 (1976-77) s. 103

Ot.prp. nr. 75 (1993-94)

 

Lovteksten

§ 42. (utsatt iverksetting av vedtak).

Underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Når en part eller en annen med rettslig klageinteresse akter å gå til søksmål eller har reist søksmål for å få vedtaket prøvd ved domstol, kan organ som nevnt utsette iverksettingen til det foreligger endelig dom. Det samme gjelder når en part eller en annen med rettslig klageinteresse akter å bringe eller har brakt en sak inn for Stortingets ombudsmann for forvaltningen.​ Anmodninger om utsetting skal avgjøres snarest mulig. For øvrig gjelder det som er bestemt i annen lovgivning om utsettende virkning av klage, søksmål m.m.

Det kan settes vilkår for utsettingen. Avslag på anmodning om utsetting skal være grunngitt. Begrunnelse skal gis samtidig med avslaget.

Kilde

https://lovdata.no/NL/lov/1967-02-10/§42

lovkommentar