Grunnloven § 115

Grunnloven § 115 regulerer adgangen til å overdra myndighet til internasjonale organisasjoner med overnasjonal myndighet. Bestemmelsen kommer kun til anvendelse ved suverenitetsavståelse, det vil si dersom det er tale om overdragelse av myndighet til å treffe beslutninger med direkte virkning i Norge.

Kort forklart

Stortinget kan, med særlig kvalifisert flertall på tre fjerdedeler, samtykke til at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, skal ha rett til å utøve beføyelser som etter Grunnloven ellers tilligger statens myndigheter. Slik myndighetsoverdragelse må ha som overordnet formål å enten sikre den internasjonale fred, eller fremme internasjonal rettsorden og samarbeid.

Myndighet kan bare overdras til internasjonale sammenslutninger som Norge er medlem av, eller i ferd med å bli medlem av. Den internasjonale sammenslutningens arbeidsområde må videre være saklig begrenset. Det skal være klart for Stortinget hvilken myndighet det samtykker i å overdra til sammenslutningen. Den grunnlovgivende myndigheten kan ikke overdras til noen internasjonal sammenslutning. Når Stortinget skal gi sitt samtykke, bør, som ved behandling av grunnlovsforslag, minst to tredjedeler av dets medlemmer være til stede. Dette skal sikre at beslutningen er representativ

Grunnlovsbestemmelsen kommer ikke til anvendelse ved deltagelse i en internasjonal sammenslutning hvor beslutninger bare har ren folkerettslig virkning for Norge. At beslutningene bare har ren folkerettslig virkning innebærer at beslutningene binder staten som sådan, og får ikke noen umiddelbar eller direkte virkning for landets borgere. For deltagelse i slike sammenslutninger er det reglene i Grunnloven § 26 som kommer til anvendelse.

Relevante rettskilder

Innst. S. nr. 100 (1961-62)

Lovteksten

§ 115.

For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme internasjonal rettsorden og samarbeid kan Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelse til å forandre denne Grunnlov. Når Stortinget skal gi sitt samtykke, bør, som ved behandling av grunnlovsforslag, minst to tredjedeler av dets medlemmer være til stede.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ved deltagelse i en internasjonal sammenslutning hvis beslutninger bare har rent folkerettslig virkning for Norge.

Kilde

https://lovdata.no/NL/lov/1814-05-17/§115

lovkommentar