Grunnloven § 73

Grunnloven § 73 regulerer betingelsene for Stortingets beslutningsdyktighet. 

Kort forklart

Grunnlovsbestemmelsen inneholder først og fremst betingelsene for Stortingets beslutningsdyktighet. Stortinget skal utnevne en president, fem visepresidenter og to sekretærer. Storting kan ikke holdes med mindre minst halvparten av dets medlemmer er til stede. Bakgrunnen for bestemmelsen var frykten for at en gruppe av Stortingets medlemmer kunne lamme forhandlingene ved å ikke møte opp.

Stortingsrepresentantene plikter å møte på Stortinget. Dette følger av ansvarlighetsloven § 12. Grunnloven inneholder ingen bestemmelser om stemmeplikt, men Stortingets forretningsorden § 43 i.f. bygger på en forutsetning om stemmeplikt.

Grunnlovsforslag kan bare behandles hvis to tredjedeler av Stortingets medlemmer er til stede. Dette betyr at minst 113 medlemmer må være til stede ved behandling av grunnlovsforslag. For at et grunnlovsforslag skal vedtas, må to tredjedeler av de tilstedeværende medlemmene stemme for forslaget, jf. Grunnloven § 112.

Lovteksten

§ 73.

Stortinget utnevner en president, fem visepresidenter og to sekretærer. Storting kan ikke holdes med mindre minst halvdelen av dets medlemmer er til stede. Grunnlovsforslag kan behandles​ bare dersom minst to tredjedeler av Stortingets medlemmer er til stede.

Kilde

https://lovdata.no/lov/1814-05-17/§73

lovkommentar